Từ điển   

Chọn từ ở ô bên phải để xem Từ điển

  curriculum
curriculum /kə'rikjuləm/
 • danh từ, số nhiều curricula
  • chương trình giảng dạy
  • curiculum vitae
   • bản lý lịch
En->Vi Translate

 

Copy text from Web page/MS Word -> Paste here -> Translate

REASONS FOR LEARNING ENGLISH

·    It's part of the curriculum.

·    To chat with friends.

·    To find a job abroad.

·    To read English books.

·    To understand your favourite songs.

h1 h2 p

 

Sao chép văn bản từ trang web/MS Word -> Dán ở đây -> Dịch

LÝ DO ĐỂ HỌC TIẾNG ANH

·    Đó là một phần của chương trình giảng dạy.

·    Để trò chuyện với bạn bè.

·    Tìm việc làm ở nước ngoài.

·    Đọc sách tiếng anh.

·    Để hiểu những bài hát yêu thích của bạn.

HƯỚNG DẪN

 1. Copy văn bản từ trang web, file văn bản (.txt, .doc, .docx...) vào ô bên trái, chọn nút "Translate" để dịch.
  Lưu ý: Khi copy, định dạng văn bản sẽ được giữ nguyên và kết quả dịch hiển thị theo bản gốc.
 2. Chọn "En->Vi" hoặc "Vi->En" để chuyển đổi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
 3. Khi rê chuột hoặc chỉnh sửa một câu, câu tương ứng (trên bản gốc hoặc bản dịch) sẽ được đánh dấu để bạn dễ đối chiếu.
 4. Khi quay chuột hoặc di chuyển vùng văn bản, hai cửa sổ của bản gốc và bản dịch sẽ cùng dịch chuyển đồng thời.
 5. Chọn vào một từ bất kỳ trong ô bên trái để xem nghĩa trên từ điển. Bạn cũng có thể đánh dấu vào một từ bất kỳ trên màn hình và chọn biểu tượng kính lúp để xem nghĩa trên từ điển.
 6. Chọn "View" để thay đổi bố cục nhằm hiện thị các vùng văn bản thuận tiện nhất đối với bạn.
 7. Chọn "New" để xóa các dữ liệu cũ (cả bản gốc và bản dịch) và bắt đầu với bản dịch mới.
  Lưu ý: Bạn nhớ lưu lại kết quả dịch (nếu cần) trước khi bấm "New", vì bản dịch cũ sẽ bị xóa khỏi màn hình.
 8. Chọn "Save" để lưu bản dịch về máy tính dưới định dạng file MS. Word.