[=>Thử tính năng mới]
Enter hoặc bấn nút "Translate" để xem kết quả dịch
Từ điển <==
Chọn từ trong ô trên để tra từ điển hoặc chọn một từ bất kỳ trong trang và bấm nút kính lúp. Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh hoặc từ điển WordNet tiếng Anh
Từ điển==> Xem Ví dụ