Kết quả dịch
Từ điển    [Cơ bản] [Kỹ thuật]
Chọn một từ ở ô trên để xem từ điển và mẫu câu.
Mẫu câu